شرکت پارسا پلاستیک آسیا

نسخه اول

نسخه اینستاگرام

شرکت پارسا پلاستیک آسیا در سال ۱۳۷۵تاسیس و شروع به فعالیت نمود .
شـرکت پارسـا پلاسـتیک آسـیا با بهـره گیـری از جدیدتریـن تکنولـوژی روز دنیا و پرسـنل متخصص ومجـرب فعالیـت هـای تولیـدی خـود را در زمینـه تولیـدات محصولات پلـی اتیلـن در دسـتور کار خودقـرار داده اسـت .
ایـن شـرکت در زمینـه تولیـد انـواع پاکتهای پلاسـتیکی اعـم از انـواع نایلکس ‘ کیسـه فریـزر در ابعاد وبسـته بنـدی هـای مختلـف (سـاده و رولـی) ‘ کیسـه هـای زبالـه سـاده و رولـی و سـفره یکبـار مصرفبـا برندهـای ( آدم برفی –پارسـا –آسـیا و دلوسـه ) فعالیـت دارد .
این واحد تولیدی شامل بخشهای ذیل است :سالن تولید ‘ سالن دوخت و بسته بندی ‘ آزمایشگاه صنعتی و ساختمان اداری میباشد .بـا توجـه بـه رشـد روز افـزون انجمـاد مـواد غذایـی اسـتفاده از مـواد اولیـه فـود گریـر در محصـولات تولیـدی پارسـا پلاسـتیک آسـیا ایـن اطمینـان را بـرای مصـرف کننـدگان عزیـز فراهـم مـی آورد کـه
انجمـاد مـواد غذایـی کامـلابهداشـتی صـورت گیـرد. در ضمـن بـه دلیـل تجزیـه نا پذیـری مـواد اولیه پلاسـتیکی در طبیعـت مفتخر هسـتیم اعلام کنیم شـرکت پارسـا پلاسـتیک آسـیا بـرای اولین بـار در ایـران از مـواد اولیـه تجزیـه پذیـر بـرای تولیـد تمامـی محصـولات خـود اسـتفاده مـی نماید . گسـترش مصـرف و توجـه بـه مرغوبیـت تولیـدات در بین مـردم باعـث گردیده اسـت تا آینـده نگری و توسـعه کاری در راس امـور شـرکت قـرار گرفتـه و مـا را بـه سـمت اخـذ کلیـه مجوزهـای قانونـی اعم از
پروانه بهداشـت سـاخت از وزارت بهداشـت و گواهینامه اسـتاندارد مدیریت کیفیتiso 9001– ۲۰۰۸ از شـرکت Nobel

آدرس:
تهران – جاده آبعلی – بعد از جاجرود – شهرک صنعتی خرمدشت – بیست متری غربی – ششم غربی – پلاک ۱۱۶ –

تلفن دفتر مرکزی:
۵- ۳۳ ۷۵ ۲۱ ۷۶ – ۰۲۱

همراه :
۴۲ ۴۸ ۲۱۲ – ۰۹۱۲

ایمیل:
info@parsaasiaplastic.com