صنایع سنگ خواجو

صنایع سنگ خواجو

:آدرس

اصفهان،خمینی شهر

:تلفن

۰۳۱۳۳۶۰۸۴۰۰

:فکس

۰۳۱۳۳۶۰۸۴۰۲

:موبایل

۰۹۱۳۱۱۲۳۹۵۷

نماینده فروش تورنتو:

۰۰۱۵۱۴۵۷۳۴۸۴۹

:نماینده فروش مونترال

۰۰۳۵۶۹۹۹۳۱۳۴۹

:ایمیل

Khajoostone.co@gmail.com